head_banner

Önümler

Kartrij tozan ýygnaýjylary

gysga düşündiriş:

Kiçijik ululykdaky, uly howa akymynyň göwrümi, ýokary süzgüçli netijeliligi, tozan ýygnamak üçin köp sanly senagat hadysalarynda giňden ulanylýan kartrij tozan ýygnaýjy.

“Zonel Filtech” obli gurnalan süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjylary, dik oturdylan süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjylary, göçme tozan ýygnaýjylary, silo tozan ýygnaýjylary we ş.m. üpjün edip biler.

Tozan süzgüçli maşynlardan başga-da, Zonel Filtech, Zonel we beýleki OEM-ler üçin kartrij tozan ýygnaýjy üçin çalşylýan süzgüçli kartrijleri hem üpjün edýär we ýörite ululyk we ulanyş süzgüçli kartrij aýratynlaşdyrylyp bilner.

Zonel Filtech bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz!
(Kartrijiň tozan ýygnaýjysyny nädip saýlamaly?)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kartrij tozan kollektoryny gurmak


Oblique süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjysynyň umumy tanyşdyrylyşy:
Kartrijiň tozan ýygnaýjysynyň pes garşylygy saklamagy üçin süzgüçli kartrijleri arassalamaga kömek edip biljek tozan howa akymynyň ugry bilen tozan howa akymynyň ugry bilen obli gurnama kartrij süzgüji.
Tozan ýygnaýjy kartrij süzgüji (gury tozan ýygnaýjy), himiki gaýtadan işlemek, minerallar, partlama, kebşirlemek, plazma kesmek, gury poroşok bilen işlemek we metaldan işlemek (polat, kesmek we ş.m.) köp sanly senagat ýerleri üçin tozan howasyny arassalamaga kömek edip biler. ) diňe bir näçesini bellemek üçin.
Kartrijiň tozan ýygnaýjysy, arzan bahaly, gurnamak we tehniki hyzmat etmek aňsat we pes dykyzlykly tozan howasyny arassalamak üçin impuls arassalaýyş ulgamy (impuls kartrij tozan ýygnaýjy).

Zonel Filtech-den senagat tozan kollektoryny gurýan oblique aýratynlyklary:
1.Modully gurluş dizaýny bilen, aňsat eltip bermek we gurmak bilen.
2.Her maşynlar eltilmezden ozal doly synagdan geçiriler.
3. Optimallaşdyrylan gurluş, enjamy gaty az ýer tutýar.
4. Süzgüçler dürli tozan howasynyň mazmunyna görä düzülip bilner.
5. Süzgüçiň netijeliligi 99,9% -den gowrak, ömri has uzyn.
6. Çalyşýan süzgüçli patronlar, has ygtybarly iş şerti bilen enjamyň daşynda üýtgedilip bilner.

Programmalar:
Gum partlaýyş ussahanasy, polat ussahanasy, kebşirleýiş ussahanasy, plazma / lazer kesmek ussahanasy, derman zawodlary, azyk gaýtadan işleýän zawodlar, himiýa zawodlary, magdançylyk, sement zawodlary, plastmassa gaýtadan işleýän zawodlar, keramika ussahanasy, uglerod gara gaýtadan işleýän zawodlar we ş.m.
Berlen materiallara görä süzgüçli halta jaýyny sazlap bileris.

“Oblique Installing Cartridge Dust Collector” -yň adaty parametrleri:

Kartrijiň tozan ýygnaýjysyny dik gurnamak


Dikligine kartrij tozan ýygnaýjysynyň umumy tanyşdyrylyşy:
Wertikal gurnama kartrij tozan ýygnaýjy, senagat üçin ýokary tozanly tozan howasy, şol bir wagtyň özünde ýokary süzgüç tizligi / Howa mata gatnaşygy bilen ýörite döredilen howa ýoly süzgüçleri ajaýyp iş ýagdaýyna öwürýär.Wertikal gurnalan süzgüçli patronlar arassalaýyş meselelerini çözmäge kömek eder, şeýle hem süzgüçli jaýlaryň elmydama pes garşylykly bolmagy we hyzmat möhletini ýokarlandyrmagy üçin ýokardaky süzgüçlerden tozan gaçmagynyň öňüni alyp biler.

Kartrijiň tozan ýygnaýjysyny dik gurnamagyň aýratynlyklary:
1. Has ýokary süzgüç tizligi bilen tozan düzüminiň has ýokary bolmagy üçin amatly.
2. Kartrij süzgüçlerini gurnamak bilen deňeşdirilende ýokardaky süzgüçden tozan gaçmagynyň öňüni alyp bilersiňiz.
3. Howa ýolunyň ýörite dizaýny, uly bölejikleriň gönüden-göni togalanmagyna kömek edýär.
4. Has pes garşylyk bilen süzgüçli kartrijleriň hyzmat möhletini uzaltmaga kömek edýär.
5. Iň amatly dizaýn impuls jet arassalaýyş ulgamy bilen arassa işleri aňsat we kämilleşdirýär.
6. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edip bolýar.
7. Çalt eltip bermek.

Programmalar:
Metaly gaýtadan işlemek, magdançylyk, sement senagaty, keramika senagaty, uglerod gara senagaty, derman senagaty, himiýa zawody, metallurgiýa senagaty, gyzgyn howa pürküji senagaty, rezin senagaty, batareýa senagaty, garyşyk zawodlar we beýleki poroşok gaýtadan işleýän ýagdaýlar we ş.m.

Dikligine kartrij tozan ýygnaýjylarynyň adaty parametrleri:

Silo tozan ýygnaýjylar


Umumy giriş:
Silos silosynyň üstündäki tozan ýygnaýjy, silos tozan ýygnaýjy, silos silo tozan ýygnaýjy, silos doldurmak işleri wagtynda tozan ýygnamak üçin silos silos toprak ýygnaýjy süzgüç we ş.m. diýilýär.
Sement silosynyň üstündäki tozan ýygnaýjy, süzgüçli tank, süzgüçli halta / süzgüçli patronlar, howa ýassygy, solenoid impuls reaktiw klapanlary bilen birleşdirildi, işleýiş şertlerine görä kepderi we fanaty islege bagly däl.

Zonel Filtech-den silos tozan ýygnaýjynyň aýratynlyklary:
1.Modul dizaýny, çalt gurnamak.
2.Silo tozany ýygnamak üçin kiçi göwrüm, uly akym, tygşytly çözgüt.
3.PLC dolandyryş, impuls reaktiw arassalamak, aňsat işlemek we uzak ömri.
4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edip bolýar.

Göçme süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjy


Umumy giriş:
Göçme tozan ýygnaýjy, tozanyň pozulmagyna ýa-da tozan ýygnamak we tüsse çykarmak üçin wagtlaýyn tozan nokatlaryna sebäp bolýan ýagdaý üçin enjamlaşdyrylan.
Toz ýygnaýjy modulirlendi, içerde ýokary arassalaýjy tozan süzgüçli patronlary, öz-özüni arassalamak ulgamy we tozan sorujy turba bilen oturdyldy.
Kiçijik ululykdaky we kastorly süzgüçli kartrij tozan ýygnaýjylar, talaplara laýyklykda aňsatlyk bilen hereket edip bilerler.

Aýratynlyklary:
1. Hereket etmek aňsat, tozany dürli ýerlerde aňsatlyk bilen ýygnap biler.
2. Kebşirleýiş tüssesi ýaly käbir ajaýyp tüsse ýygnamak üçin amatly;käbir uly bölejikleri ýygnamak üçin hem amatly.
3. efficiencyokary netijelilik süzgüçli kartrij, süzgüçiň netijeliligi 99% -den gowrak, kartrijiň hyzmat ediş möhleti 1 ýyldan gowrak, aňsat tehniki hyzmat.
4.Süzgüçli kartrijleri arassalamak üçin öz-özüni arassalamak ulgamy bilen.
5. Tekst we çeýe tozan sorujy turba bilen uzynlygy müşderiniň talaplaryna görä düzüp biler.
6. Howa üfleýji wyklýuçatel, arassalaýjy wyklýuçatel, gyssagly wyklýuçatel, ygtybarly we durnukly işlemek bilen.panelde oturdylan basyş ölçegi, işleýiş ýagdaýyna öz wagtynda gözegçilik ediň.

Arza:
Esasan kebşirleýiş dükanynyň tozan ýygnaýjy, polat zawodlary tozan ýygnaýjy, azyk senagaty tozan ýygnaýjy, derman ösümlikleriniň tozan ýygnaýjy, tozan tozan ýygnaýjysynyň gaplaýyş ýagdaýy we beýleki pursatlar tozan howasyny arassalamaly.


  • Öňki:
  • Indiki: