head_banner

Habarlar

Häzirki ykdysady ýagdaýda, dünýädäki ähli pudaklarda energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak ýaly uly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýan sement senagaty, tozan howa çeşmeleriniň biri hökmünde elmydama has gowy süzgüçli çözgütleri tapmagyň ýolunda. gowy gurşaw almak üçin köp sement tozany ýygnap, köp çykdajy tygşytlap bileris.

Sement zawodlary üçin senagat halta süzgüçli jaýyň dizaýnyndan başga-da, sement zawodlarynyň esasy bölekleri hökmünde sement tozan süzgüçli haltalar sement zawodlarynda gündelik hyzmat etmekde uly rol oýnaýar, şonuň üçin sement üçin laýyk süzgüç haltalaryny nädip saýlamaly. Iň bäsdeşlik bahasy bilen ajaýyp öndürijilikli önümçilik gaty möhümdir!

Her sement zawodlary üçin önümçilik proseduralarynyň hemmesi diýen ýaly tozan howasyny emele getirer we dürli proseduralar üçin sumka süzgüçli öýler dürli bolup biler, sumka süzgüçli jaý:
Çig nahar taýýarlaýyş ussahanasy (sement çig nahar süzgüçli halta), kömür degirmenleri (kömür fabriginiň süzgüç haltalary), peçiň guýrugy we kellesi (sement peç süzgüçli halta), aşgazan aýlawy (tozan howa süzgüçli halta), klinker sowadyjy ýeri süzgüçli halta), sement degirmenleri (sement degirmeni süzgüçli halta), gaplaýyş ussahanasy (sement gaplaýan süzgüç haltalary) we ş.m.

Zonel Filtech, iň ökde sement süzgüçli halta zawodynyň biri hökmünde we sement süzgüçli haltalarda köp ýyllap bagyşlanan, adaty ýagdaý süzgüçli haltalardan başga-da, sement peçiniň ýokary temperaturasyny hem öz içine alýar garşylyk süzgüç haltalary (Nomex süzgüç haltalary, sement peçleri üçin süýümli aýna süzgüçli haltalar we ş.m.) esasan aşakdaky ýaly:
cement filter bags
Dürli süzgüç haltalary bilen saýlamak üçin dürli prosedura esasan aşakdaky ýaly:
A. sement zawodynda ojak / çig degirmen üçin süzgüç haltalary: 1, 3, 4, 5, 6, 7.
B. sement zawodynda aşgar aýlaw üçin süzgüç haltalary: 5, 6, 7 ýa-da käbirleri garylan.
C. sement zawodyndaky kömür fabrigi üçin süzgüç torbalary: antistatik bilen 2, 8.
D. sement zawodynda klinker sowadyjy üçin süzgüç haltalary: 1, 3, 5.
E. sement zawody üçin süzgüç haltalary: 1, 2.

Soraglar bar bolsa, Zonel Filtech bilen arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 23-2021-nji dekabry