head_banner

Önümler

Poliester süzgüç haltalary, tozan süzgüçli torbalary öndürmek üçin poliester iňňe süzgüçli mata

gysga düşündiriş:

Poliester (PET, terilen duýulýan) iňňe ýokary dartyş güýji, aşa aşgazan garşylygy, gowy kislota garşylygy, iýmit derejesi, tozan ýygnamak üçin dürli senagat önümlerinde giňden ulanylýan iň tygşytly süzgüç materiallaryndan biri bolan dokalmadyk süzgüç mata duýulýar. ulanylyşy (tozan süzgüçli halta öndürmek üçin tozan süzgüçli mata).

Iň tejribeli we ussat topar bilen Zonel Filtech, birinji derejeli çig mal bilen birleşdirilen häzirki zaman iňňe urmak çyzyklaryna eýe bolup, Zonelden poliester iňňesini deň howa geçirijiligi we galyňlygy, ýokary dartyş güýji, tekiz ýeri we aňsat çykmagy bilen poliester iňňesini süzgüç matasyna öwürýär. tozan torty, çydamly.

Dürli iş şertlerine we zyňyndy isleglerine görä, poliester süzgüçli mata, suw we ýagy goraýjy, PTFE asma hammam, PTFE membranasy laminirlenen, ýangyna garşy we ş.m. ýaly dürli gutarnykly bejergileri saýlap biler, bu süzgüç matalary tozan ýygnamak üçin ajaýyp süzgüç öndürijiligi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tozan süzgüçli haltalary öndürmek / poliester tozan süzgüç haltalary üçin poliester iňňesi süzgüçli mata

Poliester iňňesiniň süzgüçli mata bilen umumy tanyşdyrylyşy:
Poliester (PET, terilen duýulýan) iňňe ýokary dartyş güýji, aşa aşgazan garşylygy, gowy kislota garşylygy, iýmit derejesi, tozan ýygnamak üçin dürli senagat önümlerinde giňden ulanylýan iň tygşytly süzgüç materiallaryndan biri bolan dokalmadyk süzgüç mata duýulýar. ulanylyşy (tozan süzgüçli halta öndürmek üçin tozan süzgüçli mata).
Iň tejribeli we ussat topar bilen Zonel Filtech, birinji derejeli çig mal bilen birleşdirilen häzirki zaman iňňe urmak çyzyklaryna eýe bolup, Zonelden poliester iňňesini deň howa geçirijiligi we galyňlygy, ýokary dartyş güýji, tekiz ýeri we aňsat çykmagy bilen poliester iňňesini süzgüç matasyna öwürýär. tozan torty, çydamly.
Dürli iş ýagdaýlaryna we zyňyndy isleglerine görä, poliester süzgüçli mata dürli gutarnykly bejergileri saýlap bilersuw we ýagdan goraýjy, PTFE asma hammam,PTFE membranasy laminirlenen, süzgüçli matalary ajaýyp süzgüç öndürijiligi bilen tozan ýygnamak üçin bu süzgüç matalary ýasamak üçin.

Degişli önümler:
Akril iňňe süzgüçli mata we süzgüçli halta
Poliester anti-statik iňňe süzgüçli mata we süzgüçli halta

Poliester iňňesi üçin degişli spesifikasiýa

Material: poliesteriň ýokary dartyş güýji we pes uzalmagy bilen goldanýan poliester (PET, terilen) süýümi.
Agramy: 300 ~ 750g / inedördül metr
Işleýiş temperaturasy: Dowam edýär: ≤130 ℃;Pikirler: 150 ℃
Faceerüsti bejergisi bar: aýdymly we syrçaly, ýylylyk toplumy, PTFE asma hammam, PTFE membranasy. Önümleri müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzüp bileris!

ZONEL FILTECH-den poliester tozan süzgüç haltalarynyň we hyzmatlarynyň aýratynlyklary

1. hünärmen tehniki topary bilen, müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn, oňat öndürijilik kepillendirilýär.
2. Talaplaryň içinde goýbermek, başlangyç garşylygy pes, blokirlemek aňsat däl.
3. Operasiýa teklibi hödürlener, aňsat döwülmez, çydamly.
4.Hemme ululygy we gutarnykly bejergini, derrew eltip bermek.
5.Bu günüň dowamynda 24 sagat satuw hyzmatlaryndan we has çalt jogap bermekden ybarat.

Poliester iňňesiniň süzgüçli haltalary

1. Himiki serişdeleri gaýtadan işlemek: pigment, plastmassa we katalizator pudaklarynda guradyjylar, gaplar we tozan ýygnaýjylar.
2. Minerallary gaýtadan işlemek: gutarýan degirmenler, çig degirmenler, köpçülikleýin pnewmatik geçiriji we tozan ýygnaýjylar
3. Metallary gaýtadan işlemek: gurşun, gurşun oksidi we demir we polat pudaklarynda tozan ýygnaýjylar.Koks önümçiliginde köpürjikli kömür sanjym ulgamlary, tüsse we köpçülikleýin işleýiş ulgamlary we zawodlarda gum-meliorasiýa ulgamlary
4. Kuwwat öndürmek we ýakmak: kömür we hek daşy üçin material işlemek
5. gurluşyk materiallary: ýalysement zawodlarytozan ýygnamak üçin kerpiç zawodlary we ş.m.
6. süýt tozy ösümlikleri ýaly iýmit gaýtadan işleýän zawodlar,un ösümlikleriwe ş.m.

Zona

ISO9001: 2015


  • Öňki:
  • Indiki: