head_banner

Önümler

PPS / Ryton iňňesi süzgüçli mata, PPS tozan süzgüç haltalary

gysga düşündiriş:

PPS PPS (polifenilen sulfid, Ryton®, Procon®) ýokary temperatura garşylygy, antiasid, aşgazana garşy, gidroliz çydamly aýratynlyklary bolan iň oňat süzgüç materiallaryndan biridir.PPS süzgüç haltalary, esasan, ýokary temperaturada käbir kislota ýa-da aşgar materiallaryny öz içine alýan tozan howasyny arassalamak üçin ulanylýar.malylylyk elektrik stansiýalary tükeniksiz gaz arassalaýar, galyndylary ýakýanlar tüsse çykarmak we ş.m.

Zonel Filtech, birinji derejeli PPS süýümini ses iňňe bilen işlemek we ýerüsti bejermek, himiki bejermek bilen süzgüç haltalarynyň dürli pudaklarda müşderileriň dürli süzgüç talaplaryny kanagatlandyryp biljekdigini kabul etdi.

Zonel Filtech gözleg we PTFE membranasyz PPS süzgüç haltalarynyň täze görnüşini işläp düzdi, şol bir howa / mata nisbatynda 20 mg / Nm3-den az zyňyndylara gözegçilik edip biler, garşylyk azyndan 40% peselýär we has täsirli, ýöne tygşytly hödürleýär müşderilerimiz üçin çözgütler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PPS / Ryton / prokon iňňesi süzgüçli mata, PPS tozan süzgüçli haltalar

PPS süzgüç matasynyň umumy tanyşdyrylyşy:
PPS PPS (polifenilen sulfid, Ryton®, Procon®) ýokary temperatura garşylygy, antiasid, aşgazana garşy, gidroliz çydamlylygy we ş.m. häsiýetleri bolan iň oňat süzgüç materiallaryndan biridir, esasan tozan howasyny aýyrmak üçin ulanylýan PPS süzgüç haltalary. temperatureokary temperaturada käbir kislota ýa-da aşgar materiallary öz içine alyň, mysal üçin ýylylyk elektrik stansiýalary gaz arassalamagy gaýnadýar, galyndylary ýakýan ýangyçlary we ş.m.

Zonel Filtech birinji derejeli PPS süýümini (polifenilen sulfid, Ryton®, Procon®) iňňe iňňe bilen işlemek we ýerüsti bejermek, himiki bejermek we ş.m. bilen süzgüç haltalaryny çydamly edýär we dürli pudaklarda müşderileriň dürli süzgüç talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Zonel Filtech gözleginde we PTFE membranasyz PPS süzgüç haltalarynyň täze görnüşini işläp düzdi, zyňyndylary 20 mg / Nm3-den az gözegçilik edip biler, şol bir howa / mata gatnaşygynda garşylyk iň azyndan 40% peselip, müşderä kömek edip biler sumka jaýyny tygşytlaň, arassalaýyş güýjüni tygşytlaň, süzgüç haltalarynyň hyzmat möhletini uzaltmaga hem kömek edip bilersiňiz.

Degişli maglumatlar:
Zonel Filtech-den ýylylyk elektrik stansiýalary üçin näme üçin PPS tozan süzgüç haltalaryny saýlamaly?

Degişli önümler:
Nomex / Aramid iňňesi süzgüç mata we süzgüç haltalary

PPS iňňesi üçin degişli spesifikasiýa

Material: PPS PPS (polifenilen sulfid, Ryton®, Procon®) skripkasy bilen goldanýan PPS (polifenilen sulfid, Ryton®, Procon®) süýümi
Agramy: 300 ~ 750g / inedördül metr
Işleýiş temperaturasy: Dowam edýär: ≤190 ℃;Peýkamlar: 220 ℃
Surfaceerüsti bejergisi bar: aýdymly we syrçaly, ýylylyk toplumy, PTFE asma hammam, PTFE membranasy, mikro gözenegiň ululygy bilen bejermek.
Müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirip bileris!

ZONEL FILTECH-den PPS tozan süzgüç haltalarynyň we hyzmatlarynyň aýratynlyklary

1. hünärmen tehniki topary bilen, müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn, oňat öndürijilik kepillendirilýär.
2. Talaplaryň içinde goýbermek, başlangyç garşylygy pes, blokirlemek aňsat däl.
3. Operasiýa teklibi hödürlener, aňsat döwülmez, çydamly.
4.Hemme ululygy we gutarnykly bejergini, derrew eltip bermek.
5.Bu günüň dowamynda 24 sagat satuw hyzmatlaryndan we has çalt jogap bermekden ybarat.

PPS süzgüç haltalarynyň esasy programmalary

ZONEL FILTECH-den getirilen PPS süzgüç torbalary, esasan, ýylylyk elektrik stansiýasyndaky, sement zawodlary, demir we polat zawodlary, himiýa zawodlary we ş.m. kömür bilen işleýän gazanlar üçin tozan ýygnamak / tüsse çykarmak üçin, şeýle hem galyndylary ýakmak, koks peçleri, ojaklar üçin ulanylýar sement, flýu gazyny arassalamak prosesi we ş.m.

Zona

ISO9001: 2015


  • Öňki:
  • Indiki: