head_banner

Önümler

 • The filter fabrics for coal preparation plants/ Coal washing cloth

  Kömür taýýarlaýan zawodlar üçin süzgüç matalary / Kömür ýuwýan mata

  Kömür taýýarlaýan zawodlaryň talaplaryna laýyklykda, Zonel Filtech kömür ýuwulmagynda kömür süýümini jemlemäge we galyndy suwy arassalamaga kömek etmek üçin Zonel Filtech-den süzgüç matalary kömür ýuwmak üçin birnäçe süzgüç mata öndürildi. aýratynlyklary bilen kömür ýuwmak işleri:
  1. Gowy howa we suw geçirijiligi bilen belli bir süzgüç netijeliliginiň aşagynda, kömür süýüminiň konsentrasiýasy üçin örän amatly.
  2. surfaceüzüň tekizligi, tortuň aňsat çykmagy, tehniki hyzmatyň bahasyny azaldar.
  3. Blokirlemek aňsat däl, şonuň üçin ýuwlandan soň gaýtadan ulanylýar, ömri has uzak ulanýar.
  4. Materiallary dürli iş şertlerine görä düzüp bolýar.

 • Spunbonded nonwoven filter cloth for pleated style filter cartridges production

  Pleapylan stil süzgüçli kartrijleri öndürmek üçin egrilen dokalmadyk süzgüç mata

  Zonel Filtech, senagat süzgüçleri üçin oňat hilli poliester egrilen dokalmadyk matalary üpjün edýär.(kartrij süzgüçli süzgüç)

  Poliester egrilen süzgüçli mata ýörite dizaýn nagşy bilen, 3D egrilen aýlaw usuly bilen utgaşyp, Zonel Filtech-den egrilen süzgüçli mata gowy howanyň geçirijilik aýratynlyklary bilen ýasalýar;ýokary süzgüç netijeliligi;ýokary berklik we bir gezek göwnüňize degen görnüşi üýtgetmek aňsat däl;Uly bölejikler dürli önümçilik goşundylary üçin ýüklenýär we çydamlydyr.Zonel Filtech-den egrilen poliester dokalmadyk dokma önümleri, PTFE membranasy laminirlenen, suw we ýagdan goraýan we dürli iş şertleriniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin alýumin folga bilen örtülip bilner.

  Zonel Filtech, egrilen süzgüçli matalardan başga-da, süzülen görnüşli süzgüçli patronlar üçin ses hiliniň membranany goldaýan gatlagyny üpjün edýär.

 • Flour meshes, plansifter sleeves, cleaner pads for flour mills

  Un mesgeleri, ýeň ýeňleri, un degirmenleri üçin arassalaýjy ýassyklar

  Zonel Filtech, iň ösen proýektli dokma enjamlary-Sulzer we doly aralygy un bilen üpjün edip bilýän gutarnykly arassalaýjy maşynlar bilen enjamlaşdyrylan iň ökde süzgüç materiallaryny öndürijileriň biri hökmünde.Zonel Filtech-den un deň we takyk açyk ululyk, ýokary dartyş güýji, durnukly ululyk, aşgazana garşylyk we arassalamak aňsat, iýmit derejeli materiallar bilen häsiýetlendirilýär.

  “Zonel Filtech” un garyndysyndan başga-da, meýilleşdiriji giriş we ýeň ýeňlerini üpjün edýär.Meýilleşdiriji ýeň, poliester süzgüçli matalary, ortadaky goltuk halkalar bilen birleşdirip, gurmak üçin amatly bolar ýaly, elastik dizaýn bilen goşa uçlary kabul edýär.Zonel Filtech-den çeýe, ýokary dartyş güýji, dem alyp bilýän, ýöne uny syzdyrmaýan, ýeňil gurnama we çydamly aýratynlyklary bolan ýörite zona düzülip bilner.

  Zonel Filtech, şeýle hem, ýokary hilli meýilnamalaşdyryjy arassalaýjy ýassyklar / pagta arassa ýassyklar bilen üpjün edýär, zerur kömek, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

 • Filter Presses

  Süzgüç pressleri

  Süzgüçli press matalardan we hyzmatdan başga-da, Zonel Filtech süzgüçli pressleri müşderileriň çözgüt mazmunyna we gaýtadan işleýiş şertlerine görä teklip edip we üpjün edip biler, iň oňat süzgüç öndürijiligini gazanmak üçin, ýöne tygşytly maýa goýumlary üçin süzgüç pressleri çarçuwaly süzgüçli press bolup biler, Iň ýönekeý usul we işlemek üçin iň gysga wagt almak üçin kamerany süzgüçli press we membrananyň süzgüçli basyşy.

  “TPE” diafragma tehnologiýasy bilen arakesme, “Zonel” -den çydamly, durnukly, uniwersalizasiýa we dürli pudaklarda giňden ulanylýan süzgüçli pressler.

  Üýtgeýän süzgüç kamerasy tehnologiýasy, himiýa, dermanhana, magdançylyk we ş.m. ýaly köp pudaklarda gaty suwuk bölünişikde giňden ulanylýar, bu süzgüç tortunyň suwunyň mukdaryny azaltmaga we müşderilerimiz üçin önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 • Filter fabrics for sugar plants/ Sugar industry filter cloth

  Şeker ösümlikleri üçin süzgüç matalary / Şeker senagaty süzgüçli mata

  Köplenç şeker öndürmek üçin çig mal, karbonlaşdyrylan şeker (hek + CO2) we kükürtli şeker (hek + SO2) şekerine bölünip bilýän dürli aýdyňlaşdyryş usulyna görä şeker şugundyry we şeker şugundyry bolar, karbonlaşdyrylan şeker has çylşyrymly bolsa-da maşynlara we düşnükli serişdelere köp maýa goýumlary gerek, ýöne umumy işleýiş ýörelgesi we proseduralary meňzeýär.
  Süzgüç prosesi, düşündirişden soň şeker süýüminiň jemlenmegi, şeker şiresiniň süzülmesi (CO2 goýlandan soň), siropy arassalamak, kristal suwy gaýtadan işlemek (sentrifuga süzgüçleri) we şeker şugundyry we şeker şugundyryny ýuwýan suw ýaly galyndy suwlary gaýtadan işlemek üçin soralar. gaýtadan işlemek, süzgüçli mata ýuwýan suwy gaýtadan işlemek, çökündileri suwarmak we ş.m. Süzgüç maşyny süzgüçli pressler, wakuum guşak süzgüji, wakuum deprek süzgüji, sentrifuga süzgüçleri we ş.m. bolup biler.
  Zonel Filtech, şeker ösümlikleri üçin süzgüç gaýtadan işlemek üçin doly çözgütleri hödürläp biljek iň ýokary hünärmendir, bize kömek edip bilersiňiz!

 • PTFE needle felt filter cloth & PTFE filter bag

  PTFE iňňesi süzgüçli mata we PTFE süzgüçli halta

  Teflon diýlip hem atlandyrylýan PTFE (polietetrafluoretyilen), ýokary temperatura garşylygy (iň ýokary derejesi 280 dereje bolup biler), poslama garşylyk (PH1 ~ 14 üçin amatly) sebäpli plastmassanyň KING hökmünde kabul edilýär. - ýelmeýän we ş.m. Şeýlelik bilen, PTFE süýümi senagat süzgüç matalary öndürmek üçin dogabitdi ajaýyp çig maldyr.Zonel Filtech-den PTFE süzgüç matasy (teflon süzgüç matasy) esasan hödürleýän PTFE iňňe süzgüçli mata (teflon iňňesi süzgüç matasy) we dokalan PTFE süzgüç matasydyr.
  Zonel Filtech 100% birinji synpy kabul etdiPTFE (Teflon) süýümi we PTFE filament samsyklygy, ýörite gutarnykly bejergiden soň, Teflon iňňesi süzgüç matasy (polietrafluoretilen süzgüç materialy) tozan ýygnamak (PTFE tozan süzgüçli halta) we suwuk süzgüç (PTFE / Teflon mikrony) üçin dürli senagat hadysalarynda giňden ulanylyp bilner. bahalandyrylan süzgüç sumkasy).
  Zonel Filtech, PTFE süzgüçli mata rulonlarynyň ikisini (tozan ýygnamak üçin PTFE iňňesi we PTFE suwuk süzgüç mata / PTFE süzgüç mata bahasy) we taýýar PTFE süzgüç haltalary (Teflon süzgüç haltalary) bilen üpjün edip biler.

 • Polyester filter bags, polyester needle felt filter cloth for dust filter bags production

  Poliester süzgüç haltalary, tozan süzgüçli torbalary öndürmek üçin poliester iňňe süzgüçli mata

  Poliester (PET, terilen duýulýan) iňňe ýokary dartyş güýji, aşa aşgazan garşylygy, gowy kislota garşylygy, iýmit derejesi, tozan ýygnamak üçin dürli senagat önümlerinde giňden ulanylýan iň tygşytly süzgüç materiallaryndan biri bolan dokalmadyk süzgüç mata duýulýar. ulanylyşy (tozan süzgüçli halta öndürmek üçin tozan süzgüçli mata).

  Iň tejribeli we ussat topar bilen Zonel Filtech, birinji derejeli çig mal bilen birleşdirilen häzirki zaman iňňe urmak çyzyklaryna eýe bolup, Zonelden poliester iňňesini deň howa geçirijiligi we galyňlygy, ýokary dartyş güýji, tekiz ýeri we aňsat çykmagy bilen poliester iňňesini süzgüç matasyna öwürýär. tozan torty, çydamly.

  Dürli iş şertlerine we zyňyndy isleglerine görä, poliester süzgüçli mata, suw we ýagy goraýjy, PTFE asma hammam, PTFE membranasy laminirlenen, ýangyna garşy we ş.m. ýaly dürli gutarnykly bejergileri saýlap biler, bu süzgüç matalary tozan ýygnamak üçin ajaýyp süzgüç öndürijiligi.

 • Fiber glass needle felt filter cloth/ Filter glass filter bag

  Süýümli aýna iňňesi süzgüçli mata / Süzgüçli aýna süzgüçli halta

  Temperatureokary temperatura çydamly himiki süýümli süzgüçli haltalar sebäpli, her üýtgeşiklige şübhesiz DC operatorlaryna agyr ýük bolan gaty ýokary bahalar bilen.Temperatureokary temperatura çydamly süzgüçli halta almak üçin, ýöne arzan bahadan süzgüç bazaryndan hakykat talaplaryna öwrülýär we süýümli aýna ilkinji saýlawdyr.

  Zonel Filtech-den süýümli aýna iňňe süzgüçli mata 100% aýna süýümi kabul etdi, ses iňňesini urmak we bejermek bilen, süýümli aýna süzgüçli torbalar tozan ýygnamak üçin aşa ýokary temperaturalarda ulanylyp bilner.

  Gowşak birleşýän, aýna süýüminiň eplenme garşylygyndaky kemçilikleri ýeňip geçmek üçin ZONEL süýümli aýna garylan iňňäni (FMS iňňe duýgusy ýa-da FMS süzgüç haltasyna meňzeýär) ösdürdi, bu süýümli aýna dokalmadyk süzgüç materiallary, häzirki döwürde. sement, metallurgiýa, magdançylyk, himiýa, ýylylyk elektrik stansiýalary we ş.m. ýaly köp sanly programma üçin giňden ulanylýar.

 • Anti-static needle felt filter cloth/ Anti-Static dust filter bags

  Anti-statik iňňe süzgüçli mata / Anti-Statik tozan süzgüç haltalary

  Zonel Filtech-den anti-statik süzgüç matalary, tozan, alýumin tozy, kömür tozy we käbir partlaýjy poroşok ýaly tozan howasy sebäpli tozan ýygnamak üçin döredildi. himiýa we ş.m. ýaly pudaklarda materiallar.

  Bilşimiz ýaly, ýanýan tozanyň dykyzlygy belli bir nokada çenli kiçijik uçgun partlamaga we ýangyna sebäp bolup biler, şonuň üçin göz öňünde tutmaly süzgüç materiallaryny dizaýn edenimizde.

  Zonel Filtech, dürli programmalara laýyklykda anti-statik iňňe duýulýan süzgüç mata seriýasyny dizaýn etdi.Simli çyzykly anti-statik iňňe, inedördül çyzyk anti-statik iňňe, geçiriji süýüm garylan iňňe süzgüç matasy (SS süýümli garylan iňňe süzgüç matasy, üýtgedilen geçiriji poliester anti-statik iňňe süzgüç matasy) we ş.m. goşuň. anti-statik süzgüçli mata rulonlary we taýyn statiki süzgüç torbalary, zerur kömek, Zonel Filtech bilen habarlaşyp bilersiňiz!

 • Homo-polymer acrylic needle felt / Acrylic needle felt / polyacrylonitrile/PAN needle felt filter cloth and filter bags

  Homo-polimer akril iňňe duýgusy / Akril iňňe duýgusy / poliakrilonitril / PAN iňňesi süzgüç mata we süzgüç haltalary

  Gomo-polimer akril iňňe duýgusy / Akril iňňe duýgusy / poliakrilonitril iňňe (PAN iňňe süzgüçli mata) gidroliz garşylygy, ZONEL FILTECH gözleginde we tozan ýygnamak üçin ýörite PAN süzgüç matasyny işläp düzdi.

  Süzgüçde ajaýyp öndürijilik gazanmak üçin iňňe urlansoň, ululykdaky akril süýüm, süzgüç haltalarynyň petiklenmegini aňsatlaşdyrmaz ýaly, suwy we ýagy goraýjy ýa-da PTFE membranasy bilen bejeriler. süzgüç haltalarynyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin tozan çykarmak.

  Zonel Filtech-den akril tozan süzgüçli haltalar, PTFE tikin ýüplügi bilen SS 304 ýokarky halkalary kabul eder, şonuň üçin oňat öndürijilik kepillendiriler, Zonel Filtech-den zerur kömek, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

 • Aramid/Nomex needle felt filter cloth/ Nomex dust filter bags

  Aramid / Nomex iňňesi süzgüçli mata / Nomex tozan süzgüç haltalary

  Iňňeli süzgüçli mata öndürmek üçin Aramid süýümi / Meta-aramid süýümi, Hytaýda Aramid süýümi 1313 diýlip atlandyrylýar we Nomex® Dupont® tarapyndan öndürilen aramid süýümleriniň bir görnüşidir.

  Zonel Filtech, ýokary hilli aramid süýümini we gyrgyçlaryny kabul edýär, aýdym aýtmak, kalendary, ýylylyk sazlamak ýaly ses gutarnykly bejergiden soň iňňe olary iňňe bilen urýar.suw we ýagdan goraýjy, PTFE membranasy laminirlenensüzgüç matasyny has ýokary dartyş güýji, aşgazana garşylygy, pes zyňylyşy, ýelmeşýän / ýokary çygly tozan howasyny arassalamak, aňsat arassalamak, ýylylygyň peselmegi we ş.m. häsiýetleri bilen ýasamak üçin.

  Aramid (Nomex) süzgüçli haltalar, esasan, 130 ~ 220 gradus temperaturaly sumka süzgüçli öýde işleýär, 5 ~ 9 aralygyndaky amatly PH bahasy, polat senagatynda, uglerod gara senagatynda, gurluşyk materiallary pudagynda giňden ulanylýar (sement zawodlary, asfalt garyşyk stansiýasywe ş.m.) we elektrik pudagy we ş.m.

 • Low-Medium Temperature Dust Filter Material

  Pes orta temperatura tozan süzgüç materialy

  Zonel Filtech-den pes orta temperatura süzgüçli media, tozan ýygnamak üçin iňňe süzgüçli süzgüç materiallary.Üznüksiz temperatura 130 gradusdan ýokary bolmadyk we iň ýokary dessine temperatura 150 gradusdan ýokary bolmadyk iş şertleri üçin amatlydyr, temperatura zolagynda Zonel Filtech tozan halta süzgüçiňiz üçin iň amatly süzgüç materialyny kesgitlemäge kömek edip biler. jaýlary.

  Zonel Filtech iňňe süzgüçli süzgüçli mata rulonlaryny we taýýar süzgüç haltalaryny üpjün edip biler, material şulary öz içine alýar:
  Poliester iňňesi dürli gutarnykly bejergiler bilen süzgüç mata we süzgüç haltalary;
  Poliester anti-statik iňňe süzgüçli mata we dürli gutarnykly bejergiler bilen süzgüç haltalary;
  Akril iňňe, dürli gutarnykly bejergiler bilen süzgüçli mata we süzgüçli halta.

  Zonel Filtech-den zerur kömek, soragy iberip bilersiňiz.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4