head_banner

Biz hakda

Zonel Filtech hakda

factory

“Zonel Enterpraýzis”, “Zonel Filtech” we “Zonel Plastik”, süzgüç çözgütleri (Filtr maşynlary we süzgüç materiallary) we plastmassa önümleri (monofilament we ekstruding maşynlary, PVB filmleri) öz içine alýar.

“Zonel Filtech”, suwuk-gaty aýralyk we howa gaty aýralyk çözgütleri we 2008-nji ýyldan bäri howa slaýd çözgütleri boýunça gözleg işlerinde ýöriteleşen iň ökde we öňdebaryjy öndürijileriň biri hökmünde bu kompaniýa iň tygşytly, ýöne täsirli süzgüç hödürleýär. Müşderilerimiz üçin ähli pudaklarda diýen ýaly çözgütler.

Müşderilerimiz üçin mümkin bolan ähli meseläni çözmek üçin dolandyryş bölümi, tehniki gözleg we barlag bölümi, satuw bölümi, önümçilik bölümi, satyn alyş bölümi, gurnama we gurluşyk bölümi bilen 220-den gowrak işgäri bolan kompaniýa.

Şondan bäri
Işgärler
Hil
%

Önümçilik bölümi 5 sany ýörite ussahanany birleşdirip, poslamaýan polatdan süzgüçli ýaşaýyş jaý ussahanasyny, tozan ýygnaýjy we tozan süzgüçli kartrij ussahanasyny, süzgüçli mata we süzgüç halta ussahanasyny, howa slaýd mata ussahanasyny we Zonel Filtech-iň esasyny düzýän suwuk süzgüçli kartrij ussahanasyny öz içine alýar. müşderilerimiz üçin meseleleri yzygiderli çözüň.

Zonel Filtech-den süzgüç önümleri metallurgiýa, energiýa senagaty, magdançylyk senagaty, himiýa senagaty, gurluşyk material senagaty, rezin senagaty, agaç gaýtadan işleýän senagat, plastmassa gaýtadan işleýän senagat, azyk önümlerinde giňden ulanylýan dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna iberildi. müşderilerimize suwy jemlemek / galyndylary arassalamak we howanyň hapalanmagyna gözegçilik etmek meselesini çözmäge kömek etmek üçin içgi senagaty, derman senagaty, mehaniki gaýtadan işleýän pudaklar we beýleki belli pudaklar.

Süzgüçlerde zerur kömek, Zonel Filtech bilen habarlaşyp bilersiňiz!

ZONEL näme?

Z

Nol, geçmişdäki üstünlik geçmişdir, hemişe öwrenmek, hemişe gözlemek, hemişe täzelik gözlemek üçin iň oňyn garaýşy noldan saklarys.

O

Optimizasiýa, optimizasiýa biziň yzarlaýan zadymyz.

N

Zerur, diňe müşderimize zerur teklipleri hödürleýäris we iň tygşytly çözgütleri hödürleýäris.

E

Netijelilik, netijelilik biziň iş usulymyz, elmydama gysga wagtda müşderiler üçin iň oňat çözgüt tapyň.

L

Geliň, elmydama müşderilerimiz bilen durup, olar üçin pikir edýäris.